لیست مواد اولیه صنایع غذایی و آشامیدنی

.

.

سدیم ساخارین

زانتان گام

پتاسیم سوربات

سدیم بنزوات

بی اچ تی